Rainbow Wooden Puzzles - Pientere Puzzels & Spellen (2024)

Subcategorieën

Subcategorieën

 • Art Puzzle
 • Cobble Hill
 • eeBoo
 • Educa
 • Eurographics
 • Gibsons
 • Goliath
 • The House of Puzzles (HOP)
 • Houten legpuzzels
 • Jan van Haasteren
 • Kunst
 • Marius van Dokkum
 • M.C. Escher
 • Otter House
 • Puzzelman
 • Rainbow Wooden Puzzles
 • Ravensburger
 • TFF
 • Legpuzzels met grote stukken
 • Legpuzzels voor kinderen
 • Puzzelmatten, sorteerbakjes en lijm

0

Onbeperkt

';$('.checked-filters-items').append(sHTML);/* Na het toevoegen van het filter, het 'verwijderen' van deze set toevoegen */$('#SelectedGroupFilter'+iParentFilterId).on('click', function () {iParentFilterId = $(this).attr('data-id');/* Checkboxes unchecken */var oCheckbox = $('.Filter-Window[data-id='+iParentFilterId+'] input:checkbox');if(oCheckbox.length !== 0) {oCheckbox.each(function (index, element) {if ($(element).is(':checked')) {ToggleItem(element.id, true);}});} else {/* Slider resetten */var maxValuevar oRangeSlider = $('.Filter-Window[data-id=' + iParentFilterId + ']').find('.rangeslider');if(oRangeSlider.length !== 0) {maxValue = oRangeSlider.slider('option', 'max');oRangeSlider.slider('values', [0, maxValue]).trigger('change');$('.Filter-Window[data-id=' + iParentFilterId + '] .MinValue .val').html(0);$('.Filter-Window[data-id=' + iParentFilterId + '] .min-val-input').val(0);$('.Filter-Window[data-id=' + iParentFilterId + '] .MaxValue .val').html('Onbeperkt');$('.Filter-Window[data-id=' + iParentFilterId + '] .max-val-input').val(maxValue);var sType = oRangeSlider.attr('data-type');if (sType === 'Stock') {$("#MinStock").val(0);$("#MaxStock").val(maxValue);} else if (sType === 'Price') {$("#MinPrice").val(0);$("#MaxPrice").val(maxValue);}}}/* Element verwijderen. */$(this).remove();/* Bepalen of de resetknop en header zichtbaar zijn. */ToggleFilterBlock();CategoryFilter(true, true, bInfiniteScroll);});}/** * Als het filter een slider is en er zijn values, maak dan een selected filter aan */function CreateSelectedSlider(oParentFilter) {var oRangeSlider = oParentFilter.find('.rangeslider');if (oRangeSlider.length === 0) {return;}var aValues = oRangeSlider.slider('option', 'values');/* Min en Max value moeten wel anders zijn dan default. Anders is er niks geselecteerd. */if(aValues[0] === oRangeSlider.slider('option', 'min') && aValues[1] === oRangeSlider.slider('option', 'max')) {return;}var MinHTML = oParentFilter.find('.MinValue').html();var MaxHTML = oParentFilter.find('.MaxValue').html();var sParentTitle = GetParentFilterTitile(oParentFilter);/* Bepalen wat het label is van de regel. */return sParentTitle + ': ' + MinHTML + ' t/m ' + MaxHTML+ '';}/** * Maakt selected filters aan obv de checkboxes */function CreateSelectedCheckboxes(oParentFilter) {/* De namen van de geselecteerde checkboxes ophalen. */let aFilterLables = GetCheckedFilterNamesByParent(oParentFilter);/* Niks geselecteerd, hoeft hier verder niks te gebeuren. */if(aFilterLables.length === 0){return;}let sParentTitle = GetParentFilterTitile(oParentFilter);/* Bepalen wat het label is van de regel. */return sParentTitle + ': ' + aFilterLables.join(' of ')+ '';}function CreateSelectedColors(oParentFilter) {/* De data (style en class) van de geselecteerde checkboxes ophalen. */let aFilterLables = GetCheckedColorsNamesByParent(oParentFilter);/* Niks geselecteerd, hoeft hier verder niks te gebeuren. */if(aFilterLables.length === 0){return;}let aColorLabels = [];/* Per geselecteerde kleur een ronde swatch maken. */for (var i in aFilterLables) {let sLabel ='

'+'

' +'

'+'

'+'

'+'

';aColorLabels.push(sLabel);}/* Bepalen wat het label is van de regel. */return aColorLabels.join('');}/** * Haal de title op van de Filter groep. Filter eventueel de voorloop eraf. */function GetParentFilterTitile(oParentFilter) {var sParentTitle = '';oParentFilter.find('.Title').each(function () {/* Voor de sup-filters willen wij enkel wat achter de - staat. */var sParentValue = $(this).find('a').text().split("-");sParentTitle = sParentValue.pop().trim();});return sParentTitle;}/** * Geeft de namen terug van de geselecteerde filter obv een Group * @param oParentFilter * @returns array * @constructor */function GetCheckedFilterNamesByParent(oParentFilter) {var aFilterLables = new Array();oParentFilter.find('li').each(function () {if ($(this).find('input').prop('checked') === true) {var filterTitle = $(this).find('a').text().trim();aFilterLables.push(filterTitle);}});return aFilterLables;}/** * Geeft de style en class terug van de geselecteerde kleurenfilter obv een Group * @param oParentFilter * @returns array * @constructor */function GetCheckedColorsNamesByParent(oParentFilter) {let aFilterLables = [];oParentFilter.find('.colors__swatch-round').each(function () {if ($(this).find('input').prop('checked') === true) {let filterObject = [];filterObject['class'] = $(this).data('class');filterObject['style'] = $(this).data('style');aFilterLables.push(filterObject);}});return aFilterLables;}/** * Bepalen of de container met filters zichtbaar moeten zijn. */function ToggleFilterBlock() {if ($('.checked-filters-item').length) {$('.checked-filters-container').show();} else {$('.checked-filters-container').hide();}}/** * Unchecken van alle geselecteerde filters, verbergen container * @constructor */function ResetFilters() {$('.Filter-Window input:checkbox').attr('checked', null);$('.Filter-Window').each(function () {var maxValue;$(this).find('.rangeslider').each(function () {maxValue = $(this).slider('option', 'max');$(this).slider('values',[0, maxValue]);var sType = $(this).attr('data-type');if (sType === 'Stock') {$("#MinStock").val(0);$("#MaxStock").val(maxValue);} else if (sType === 'Price') {$("#MinPrice").val(0);$("#MaxPrice").val(maxValue);}});$(this).find('input:checkbox').prop('checked', false);$(this).find('.MinValue .val').html(0);$(this).find('.min-val-input').val(0);$(this).find('.MaxValue .val').html('Onbeperkt');$(this).find('.max-val-input').val(maxValue);});CategoryFilter(true, true, bInfiniteScroll);$('.checked-filters-item').remove();$('.checked-filters-container').hide();}

 • Legpuzzels /

' + iNewStaffelPrice;ePriceElement.find('.Price').html(hNewPrice);eUnitElement.html(iUnitNumber);});$(document).on('change', '.Filter-Window .jsChangeGetResults', function () {var bInfiniteScroll = false;ContinueScroll = false;bShowLoading = false;CategoryFilter(true,bShowLoading,bInfiniteScroll);})if ($('.Filter-Window').length !== 0) {InitCategoryFilter();}});function InitCategoryFilter () {FilterKey2Url = false;var bInfiniteScroll = false;var bShowLoading = false;CategoryFilter(false,bShowLoading,bInfiniteScroll);}function ChangeLayout(iLayout, iColorScheme, iSecondColorScheme){$('.layout_link').removeClass('active');$("#layout_"+iLayout).addClass('active');$('#filter_properties #CategoryLayoutId').val(iLayout);$('#filter_properties #ColorSchemeId').val(iColorScheme);$('#filter_properties #SecondColorSchemeId').val(iSecondColorScheme); var bInfiniteScroll = false;ContinueScroll = false; bShowLoading = false; CategoryFilter(true,bShowLoading,bInfiniteScroll);}var delay;function CategoryFilter(bResetPaginator, bShowLoading, bInfiniteScroll){if(bResetPaginator == undefined) {bResetPaginator = false;}if(bShowLoading == undefined){bShowLoading = true;} if(bInfiniteScroll == undefined){bInfiniteScroll = false; }clearTimeout(delay);delay=setTimeout(function(){if(bShowLoading){$('.Ajax-Loading').show();}var aFilters = new Array;$("#filter_properties :input:not([type='checkbox'])").each(function(){var sPropertyName = $(this).attr('id');var sPropertyValue = $(this).val();var aProperty = sPropertyName.split('_');if(aProperty.length > 1) {// Bij de range slider willen we alleen filteren als de filter ook daadwerkelijk actief is.if($(".Filter-Window li #ToggleShowAllKeywords_" + aProperty[1]).is(':checked')){aFilters[sPropertyName] = sPropertyValue;}} else {if(sPropertyValue !== ''){aFilters[sPropertyName] = sPropertyValue;}}});// gather all checkbox based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8581_checkbox:checked").each(function(){if((typeof aFilters['Search']) !== 'object') {aFilters['Search'] = [];}aFilters['Search'].push($(this).val());});$(".Filter-Window select#Filter_Search_8581").each(function(){if((typeof aFilters['Search']) !== 'object') {aFilters['Search'] = [];}aFilters['Search'].push($(this).val());});// gather all toggle based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8581_toggle:checked").each(function(){if(aFilters['Search'] === undefined) {aFilters['Search'] = 0;}aFilters['Search'] = $(this).val();});// gather all checkbox based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8579_checkbox:checked").each(function(){if((typeof aFilters['Price']) !== 'object') {aFilters['Price'] = [];}aFilters['Price'].push($(this).val());});$(".Filter-Window select#Filter_Price_8579").each(function(){if((typeof aFilters['Price']) !== 'object') {aFilters['Price'] = [];}aFilters['Price'].push($(this).val());});// gather all toggle based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8579_toggle:checked").each(function(){if(aFilters['Price'] === undefined) {aFilters['Price'] = 0;}aFilters['Price'] = $(this).val();});// gather all checkbox based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8501_checkbox:checked").each(function(){if((typeof aFilters['SubCategories']) !== 'object') {aFilters['SubCategories'] = [];}aFilters['SubCategories'].push($(this).val());});$(".Filter-Window select#Filter_SubCategories_8501").each(function(){if((typeof aFilters['SubCategories']) !== 'object') {aFilters['SubCategories'] = [];}aFilters['SubCategories'].push($(this).val());});// gather all toggle based checked checkbox values$(".Filter-Window .Filter8501_toggle:checked").each(function(){if(aFilters['SubCategories'] === undefined) {aFilters['SubCategories'] = 0;}aFilters['SubCategories'] = $(this).val();});//Window(s) active/disabled$(".Window .Filter-Window").each(function(){if (aFilters['HideFilter'] === undefined) {aFilters['HideFilter'] = [];}var oElem = $(this).find('div');if (oElem.hasClass('Disabled')) {aFilters['HideFilter'].push(oElem.attr('id'));}});if (bResetPaginator) {aFilters['Page'] = 1;} if (bInfiniteScroll) { aFilters['bInfiniteScroll'] = true; }//Ajax callxajax_CategoryFilter(aFilters);}, 300);}function SetFilterKey(sKey){if (!FilterKey2Url) {return;}window.location.hash = 'filter:'+sKey;} $(document).ready(function(){// Back button in chrome werkt anders, waardoor de laad meer knop niet werkte na het bezoeken van een andere pagina en dan terug te gaan.// Zodra er op laad meer is geklikt komt er een hash in de url, dan dus onthouden dat er daar op is geklikt.var hash = window.location.hash.substr(1);if(hash) {$('#Page').val(1);} if($(window).height() == $(document).height()){ CategoryFilter(false, false, true); } });//]]>

Rainbow Wooden Puzzles	     - Pientere Puzzels & Spellen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 5299

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.